Įvadas

Šiame dokumente išvardyti kiekvienos lietuvių kalbos dalies morfologinių kategorijų ir skyrybos ženklų rinkiniai bei jų žymėjimo kodai . Sudarant morfologines gramatines žymas laikomasi šių principų:

  • tos pačios kalbos dalies gramatinėms formoms taikomos vienodo ilgio žymos;

  • jei morfologinė kategorija tam tikros kalbos dalies konkrečiai žodžio formai nėra taikoma, tai toje žymos pozicijoje įrašomas minusas (-);

  • pirmoji žymos morfologinė kategorija (kalbos dalis) rašoma didžiąja raide;

  • visos kalbos dalys turi pobūdžio (Type) kategoriją;

  • morfologinių žymų kodai nustatyti remiantis tarptautine praktika (žr. http://nl.ijs.si/ME/V4/msd/html/index.html) ir yra iš esmės suderinami su kitų kalbų gramatinių rinkinių žymėjimais (pvz., noun – n, verb – v, feminine gender - f). Įvesti keli papildomi lietuviškai gramatikai būdingi kodai (pvz., būdinys – B);

  • 176 gramatinės samplaikos žymimos kaip atskiri nedalomi vienetai (žr. visas sąrašas pateiktas Priede).

Kategorijos

P Attribute Reikšmė Kodas
1 daiktavardis noun N
veiksmažodis verb V
būdvardis adjective A
įvardis pronoun P
prieveiksmis adverb R
prielinksnis preposition S
jungtukas conjunction C
skaitvardis numeral M
dalelytė particle Q
jaustukas interjection I
ištiktukas onomatopoeia O
trumpiniai abbreviation Y
kiti residual X
skyryba ir simboliai punctuation and symbols T

Daiktavardis

Elementų skaičius 7
Pavyzdžiai: Lietuvai,"Npfsdng"
vasarą,"Ncfsan-"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis daiktavardis N
1 Pobūdis bendras c
tikrinis p
2 Giminė bendroji giminė c
mot. giminė f
vyr. giminė m
nebūdingas -
3 Skaičius daugiskaita p
vienaskaita s
dviskaita d
nebūdingas -
4 Linksnis vardininkas n
kilmininkas g
naudininkas d
galininkas a
įnagininkas i
vietininkas l
šauksmininkas v
iliatyvas x
nebūdingas -
15 Sangrąžumas taip y
ne n
16 Vardas vardas f
pavardė s
geografinis g
nebūdingas -

Veiksmažodis

Elementų skaičius 14
Pavyzdžiai: rezervuoju,"Vgmp1s--n--ni-"
paliktu,"Vgps-smpnnin-p"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis veiksmažodis V
1 Pobūdis bendras g
2 Gram. forma bendratis i
asmenuojamoji forma m
dalyvis p
padalyvis a
pusdalyvis h
būdinys s
3 Laikas esamasis p
būtasis a
būtasis kartinis s
būtasis dažninis q
būsimasis f
4 Asmuo 1 asmuo 1
2 asmuo 2
3 asmuo 3
nebūdingas -
5 Skaičius daugiskaita p
vienaskaita s
dviskaita d
6 Giminė moteriškoji f
vyriškoji m
bevardė n
nebūdinga -
7 Rūšis veikiamoji a
neveikiamoji p
reikiamybės n
nebūdinga -
8 Neigiamumas taip y
ne n
9 Apibrėžtumas taip y
ne n
11 Linksnis vardininkas n
kilmininkas g
naudininkas d
galininkas a
įnagininkas i
vietininkas l
šauksmininkas v
iliatyvas x
nebūdingas -
18 Sangrąžumas taip y
ne n
19 Nuosaka tiesioginė i
tariamoji s
liepiamoji m
nebūdinga -
20 Laipsnis nelyginamasis p
aukštesnysis c
aukščiausiasis s
nebūdingas -

Būdvardis

Elementų skaičius 7
Pavyzdžiai: svarbu,"Agpn--n"
gražiausius,"Agsmpan"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis būdvardis A
1 Pobūdis bendras g
2 Laipsnis nelyginamasis p
aukštesnysis c
aukščiausiasis s
aukštėlesnysis d
nebūdingas -
3 Giminė moteriškoji f
vyriškoji m
bevardė n
nebūdinga -
4 Skaičius daugiskaita p
vienaskaita s
dviskaita d
nebūdingas -
5 Linksnis vardininkas n
kilmininkas g
naudininkas d
galininkas a
įnagininkas i
vietininkas l
šauksmininkas v
iliatyvas x
nebūdingas -
6 Apibrėžtumas taip y
ne n

Įvardis

Elementų skaičius 7
Pavyzdžiai: visoks,"Pgmpin"
man,"Pg-sdn"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis įvardis P
1 Pobūdis bendras g
3 Giminė moteriškoji f
vyriškoji m
bevardė n
nebūdinga -
4 Skaičius daugiskaita p
vienaskaita s
dviskaita d
nebūdingas -
5 Linksnis vardininkas n
kilmininkas g
naudininkas d
galininkas a
įnagininkas i
vietininkas l
šauksmininkas v
iliatyvas x
nebūdingas -
11 Apibrėžtumas taip y
ne n
nebūdingas -

Skaitvardis

Elementų skaičius 7
Pavyzdžiai: penkiom,"Mcf-iln" / "Mcf-dln"
10,"M----d-"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis skaitvardis M
1 Pobūdis kiekinis c
kelintinis o
kiekinis kuopinis l
kiekinis dauginis m
nebūdingas -
2 Giminė moteriškoji f
vyriškoji m
bevardė n
nebūdinga -
3 Skaičius daugiskaita p
vienaskaita s
nebūdingas -
4 Linksnis vardininkas n
kilmininkas g
naudininkas d
galininkas a
įnagininkas i
vietininkas l
šauksmininkas v
iliatyvas x
nebūdingas -
5 Forma skaimeninė d
romėniška r
raidinė l
mišri m
6 Apibrėžtumas taip y
ne n
nebūdingas -

Prieveiksmis

Elementų skaičius 3
Pavyzdžiai: apskritai,"Rgp"
gerai,"Rgc"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis prieveiksmis R
1 Pobūdis bendras g
3 Laipsnis nelyginamasis p
aukštesnysis c
aukščiausiasis s
aukštėlesnysis d
- -

Prielinksnis

Elementų skaičius 3
Pavyzdžiai: su,"Sgi"
po,"Sgg"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis prielinksnis S
1 Pobūdis bendras g
3 Linksnis kilmininkas g
naudininkas d
galininkas a
įnagininkas i

Jungtukas

Elementų skaičius 2
Pavyzdžiai: būtent,"Cg"
ir,"Cg"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis jungtukas C
1 Pobūdis bendras g

Dalelytė

Elementų skaičius 2
Pavyzdžiai: pat,"Qg"
gal,"Qg"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis dalelytė Q
1 Pobūdis bendras g

Jaustukas

Elementų skaičius 2
Pavyzdžiai: na,"Ig"
va,"Ig"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis jaustukas I
1 Pobūdis bendras g

Ištiktukas

Elementų skaičius 2
Pavyzdžiai: dzin, "Og"
cypt, "Og"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis ištiktukas O
1 Pobūdis bendras g

Trumpinys

Elementų skaičius 2
Pavyzdžiai: t.t.,"Ys"
TV,"Ya"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Kalbos dalis trumpinys Y
6 Pobūdis sutrumpinimas s
santrumpa a

Kiti

Elementų skaičius 2
Pavyzdžiai: the, "Df"
http://www.vdu.lt, "De"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Neatpažintas žodis kiti D
1 Pobūdis užsienio kalba f
rašybos klaida t
skaidymo klaida p
žyma h
nuoroda l
el. pašto adresai e

Skyrybos ženklai

Elementų skaičius 2
Pavyzdžiai: ",","Tc"
"?","Tq"
P Atributas Reikšmė Kodas
0 Frazė skyryba T
1 Pobūdis . taškas p
, kablelis c
; kabliataškis s
: dvitaškis n
? klaustukas q
! šauktukas e
... daugtaškis i
- – — brūkšnelis, minusas h
( [ { atidarantis skliaustas l
) ] } uždarantis skliaustas r
" ' „ “ kabutė u
/ pasvirasis brūkšnys t
|\*%^$ kiti ženklai, simboliai x

Priedas

be abejo R
be galo R
be paliovos R
be perstojo R
bet ir C
bet kada R
bet kaip R
bet kas P
bet kiek R
bet koks P
bet kur R
bet kuris P
čia pat R
čia tai bent I
eik sau I
galų gale R
į pat S
į valias R
iš anksto R
iš dalies R
iš eilės R
iš esmės R
iš karto R
iš lėto R
iš mažens R
iš palengvo R
iš pasalų R
iš paskos R
iš paskutiniųjų R
iš pat mažens R
iš pat pradžių R
iš pradžių R
iš principo R
iš tiesų R
iš tikro R
iš tikrųjų R
iš tolo R
juo labiau R
ką tik R
ką tiktai R
kada nors R
kai kada R
kai kas P
kai koks P
kai kur R
kai kuris P
kaip kada R
kaip mat R
kaip nors R
kas nors P
kaži kada R
kaži kaip R
kaži kas P
kaži kiek R
kaži kodėl R
kaži kur R
kažin kada R
kažin kaip R
kažin kas P
kažin kiek R
kažin kodėl R
kažin kur R
kiek nors R
ko gera Q
ko gero Q
koks nors P
kol kas R
kolei kas R
kur kas R
kur ne kur R
kur nors R
kuriam laikui R
kuris nors P
lyg ir Q
lig pat S
lig šiol R
lig šiolei R
lyg tyčia R
lig tol R
lig tolei R
ligi kol R
ligi kolei R
ligi pat S
ligi šiol R
ligi šiolei R
ligi tol R
ligi tolei R
mažų mažiausiai R
nė kiek R
nė motais R
ne tik C
ne tiktai C
nė vienas P
nieko sau I
nieku gyvu R
nuo anksto R
nuo mažens R
nuo mažumės R
nuo pat S
nuo pat mažens R
nuo pat pradžių R
nuo pradžių R
nuo seno R
nuo šiol R
nuo šiolei R
nuo tol R
nuo tolei R
po galais I
po laiko R
po paraliais I
po perkūnais I
po šiai dienai R
po šimts I
po šimts perkūnų I
po šimts pypkių I
po šimts velnių I
po truputį R
po velnių I
po visam R
prie pat S
prieš pat S
prieš tai R
priešais pat S
šiaip jau R
šiaip ne taip R
šiaip sau R
šiaip taip R
šiek tiek R
šioks toks P
šis tas P
šit kaip I
t. y. R
tai bent I
tai va Q
taip kad Q
taip pat Q
taip pat R
tam tikras P
tarp kita ko Q
tarp kitko Q
tas pat P
tas pats P
ten pat R
tiek jau to I
tiek pat R
tiek to I
ties pat S
toks pat P
toks pats P
toli gražu R
tuo labiau R
tuo pačiu R
tuo tarpu C
tuoj pat R
tuoj tuoj R
tuojau pat R
už dyką R
vargais negalais R
vargu ar Q
vargu bau Q
vienui vienas A
vienur kitur R
vis dėlto C
vis tiek R
vis tik R
vis tiktai R
vis vien R
vis viena R
viso geriausio I
viso gero I
viso labo I
viso labo R
visų pirma R
visur kur R
vos ne vos R
vos vos R